BOGOWIE EDENU WILLIAM BRAMLEY PDF

Wojna jak w kinie. J Popko — Duchy. Kosmiczne Niewolnictwo Czlowieka — PDF Free Download Herakleion Peary involve twiddlers necrosis comparator jingler homeowner elusiveness http: These changes in concentration length usually are reflected within the viewfinder and on massive display screen right at the back of the actual camera. Nikt dla mnie nie jest oszustem bo ja nie osadzam ludzi. To tyle, moge tylko przypuszczac ze i o telefonach nie koniecznie wiemy wszystko. To nie jest pomoc to prowadzi do nienawisci, to nie pomaga ludziom bo to jest przeciwko ludziom.

Author:Tokus Kelkree
Country:Guadeloupe
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):10 July 2016
Pages:360
PDF File Size:18.66 Mb
ePub File Size:19.68 Mb
ISBN:841-3-86822-487-8
Downloads:13852
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MezikIlustracja ta pochodzi z ksiki Lycosthenesa. Pomienis te belki widywane w dawnych czasach byy opisywane przy pomocy bardzo podobnych okrele do tych, ktrych uywaj wspcze ni naoczni wiadkowie.

Gros bada koncentruje si wanie na tej grupie. W XX wieku relacje dotyczce NOLi bardzo rzadko byy przedstawiane w rodkach masowego przekazu przecf rokiem , std te wielu ludzi sdzi, e jest to raczej wspczesne zjawisko. W rzeczywistoci tak nie jest Obserwacje NOLi dokonywane s od tysicy lat we wszystkich czciach wiata.

Na przykad Julius Obsequens podaje w swojej ksice Prodigorium liber nastpujcy opis zdarzenia z roku 21 b p. W Arpi [w Italii] widziano na niebie okrg tarcz W Capui cae niebo stano w pomieniach, na ktrym kto dostrzeg ksztaty przypominajce statki Niebo, jak gdyby si otworzyo ukazujc dziwne kule".

W czasie jednego ze zdarze kilku jego poddanych zostao uprowadzonych przez powietrzne starki", pokazano im cuda, a nastpnie odstawiono z powrotem na Ziemi, gdzie zostali zamordowani przez rozhisteryzowan gawied. Te kopotliwe statki oskarano nawet 0 niszczenie plonw. Religie staroytnej Mezopotamii, Egiptu i Ameryki byy zdominowane przez adoracj wygldajcych jak ludzie bogw" przybyych z niebios. Mwio si, e wielu z nich podruje latajcymi odziami" i.

Tego rodzaju stwierdzenia sraroytnych stay si w obecnych czasach podstaw teorii staroytnych astronautw", zgodnie z ktr w zamierzchej przeszoci Ziemi odwiedzili przedstawicie le obcej cywilizacji i angaowali si w nasze sprawy.

Niektrzy badacze zjawiska UFO poszli w swoich domysach jeszcze dalej, wysuwajc przypuszczenie, e cywilizacja ta przed wieloma tysicami lat stworzya lub podbia wczesn ludzko i e do dzisiaj doglda swojej wasnoci.

Wielu ludzi tego rodzaju teorie traktuje jak science fiction. Koncepcja ta jest jednak owocem akademickiej dyskusji, ktr tocz ze sob przez ostatnie stulecie historycy. Dotyczy ona prb odpowiedzi na pytanie: Jak to si stao, e staroytne cywilizacje Starego i Nowego wiata pooone na przeciwlegych kracach naszej planety stay si tak bardzo podobne do siebie?

Dlaczego ludzie nalecy do tych tak bardzo odlegych od sobie cywilizacji stworzyli tak podobne wierzenia religijne? Jeden z szeroko rozpowszechnionych pogldw gosi, e istnia kiedy ldowy pomost przebiegajcy przez Cienin Beringa, ktry czy Syberi z Alask.

Przemiesz czajc si wzdu niego ludzie ze Srarego wiata migrowali do Nowego. Inni wskazuj, e istniej archeologiczne dowody na to, e Fenicjanie przepynli Ocean Adanrycki setki lat przed Wikingami i Krzysztofem Kolumbem. Jeszcze inna hipoteza gosi, e Egipcjanie sami przepynli ocean. Dugi i interesujcy zbir staroytnych relacji na temat obserwacji NOLi oraz niezwykych riawsk przyrodniczych z przeomu er, tu przed i po narodzeniu Chrystusa, mona znale w biace Harolda T.

Wilkinsa Flying Saucers on the Attack. Mimo sensacyjnego tytuu ksika Wilkins. Jednakowo trudno oprze si pokusie zbadania, na ile fakt e niektre z tych legend maj tak wiele wsplnych pierwiastkw, mona przypisa przypadkowi, a na ile wystpujce midzy nimi podobiestwa mog wskazywa na moliwo istnienia staroytnej, kompletnie nam nie znanej cywili zacji, ktrej istnienia nawet nie podejrzewalimy, po ktrej zagin wszelki lad.

Jeden ze wspczesnych Soddyemu wysun jednak inn koncepcj. Wedug niej pozaziems kie spoecznoci byy w zamierzchych czasach zaangaowane w ziemskie sprawy. Tym kontrowersyjnym, wspczesnym Soddyemu czowiekiem by Charles Hoy Fort Charles Fort jest prawdopodobnie pierwszym dwudziestowiecznym pisarzem, ktry zupenie powanie sugerowa, e istoty pozaziemskie wpywaj na nasze dzieje. Otrzymawszy niewielki spadek reszt swojego ycia powici na gromadzenie doniesie mwicych o niezwykych zjawiskach, ktrych opisy publikowane byy w biuletynach i pismach naukowych.

Relacje, ktre gromadzi, dotyczyy takich zjawisk, jak niezwyke wiata poruszajce si po niebie, deszcze" spadajcych z nieba zwierzt oraz inne zdarzenia, ktre nie daway si wyjani w oparciu o wczesn wiedz naukow. Jego dwie pierwsze ksiki The Book ofthe Damned5 oraz New Lands6 zawieraj opisy szerokiej gamy obserwacji NOLi i zwizanych z nimi zjawisk pochodzce z dziewitnastego i pocztku dwudziestego wieku.

Konkludujc Fort stwierdza, e ziemskie niebo gocio ca gam pozaziemskich pojazdw, ktre nazwa superkonstrukcjami". W rezultacie swoich bada Fort wysnu jeszcze inne teorie, z ktrych wiele przetrwao do dzisiaj wci prowokujc do mylenia. W The Book of the Damned stwierdza midzy innymi: Myl, e jestemy wasnoci.

Waciwie powinienem powiedzie, e naleymy do czego; e w zamierzchych czasach nasza planeta bya ziemi niczyj, e eksploatoway j i kolonizoway inne wiaty walczc ze sob o objcie jej w posiadanie Zastanawiajc si nad wci aktualnym pytaniem, dlaczego waciciele Ziemi nigdy nie przybywaj tu otwarcie i nie ujawniaj si". Fort stwierdzi: Czy uczylibymy oraz starali si nada ogad winiom gsiom lub bydu, nawet gdybymy potrafili to uczyni?

Czy byoby rozsdne ustanawianie opartych na zasadzie rwnoci stosunkw dyplomatycznych z kurami, jakie znamy? Fort nie stara si docieka, jaki moe by sens owej tajemniczej uytecznoci", sugeruje jedynie, e by moe ludzie s po prostu niewolnikami. Przybywali tu zarwno pojedynczo, jak i w grupach, wpadajc przypadkowo bd regularnie, aby zapolowa, pohandlowa, uzupeni haremy czy zaoy kopalnie Jedni nie byli w sunie tu duej przebywa, inni zakadali kolonie, jeszcze inni gubili si lub ginli bez ladu i ro zarwno wysoko zaawansowani ludzie bd inne twory, prymitywni ludzie najrniejsi: biali, czarni, ci IMI, itr.

Najpierw ustalmy, czy jestemy czyj wasnoci, a potem z jakiego powodu. Zostay one opublikowane w czasie, gdy niebo przemierzay jeszcze prymitywne aeroplany i sterwce. Historyczny lot Charlesa Lindberga przez Ariantyk mia si odby dopiero za osiem lat.

Fort zyska niewielu lojalnych nastpcw za swojego ycia. Musiay jeszcze upyn co najmniej trzy dziesiciolecia, zanim zasiane przez niego ziarno zaowoco wao nag eksplozj rnego rodzaju niebeletrystycznych opracowa, w ktrych ich autorzy wskazywali, e w ziemskie sprawy miesza si jaka pozaziemska cywilizacja. Ten nagy wybuch zainteresowania wywoay liczne relacje dotyczce obserwacji NOLi chtnie publikowane przez rodki masowego przekazu pod koniec lat czter dziestych i na pocztku pidziesitych.

Ukazaa si ona w roku roku nakadem nowojorskiego wydawnictwa Citadel Press. W ksice tej Jessup sugeruje, e wiele wydarze opisanych w Biblii byo dzieem istot pozaziemskich a nie Boga. Na poparcie swoich pogldw autor przytacza wiele cytatw z Biblii. W nastpnych latach ukazao si kilka innych tego typu ksiek o podobnych tytuach, na przykad Flying Saucers in the Bibie Latajce spodki w Biblii; Virginti F. Po drugiej stronie Adantyku pewna grupa europejskich pisarzy wnosia ze swojej strony wany wkad do tego tematu.

Erich von Dniken ze Szwajcarii w latach pidziesitych i szedziesitych rwnie pisa o staroytnych astronautach zdobywajc ogromny rozgos na pocztku lat siedem dziesitych po opublikowaniu swojego pierwszego midzynarodowego bestsellera Erinnerungen an die Zukunft Rydwany Bogw. Ogromny sukces ksiki Dnikena wywoa pod koniec lat siedemdziesitych i na pocztku osiemdziesitych fal podobnych publikacji i filmw zaznajamiajcych miliony czytelnikw i widzw z koncepcj staroytnych astronautw".

Ta idea jest bowiem wy zwaniem rzuconym w twarz wszystkiemu, czego nas do tej pory uczono. Przez stulecia istniaa silna tendencja do mylenia o naszej planecie i rasie w kategoriach skrajnie izolacjonistycznycti. Wieki temu ludzie uwaali, e ludzko znajduje si w centrum wszechwiata i e soce oraz wszystkie gwiazdy kr wok nas. By to miy dla ducha pogld, lecz niestety cakowicie mijajcy si z prawd. W czasach witej Inkwizycji osoba poddajca go w wtpliwo moga by skazana na mier.

Jedynymi pozaziemskimi istotami", w ktre wolno byo ludziom wwczas wierzy, byli uskrzydleni anioowie w biaych szatach wysyani z Niebios przez wielkiego boga imieniem Jehowa. Mimo i nauka w znacznym stopniu wycofaa si na szczcie z tego punktu widzenia, to jednak pogld mwicy o centralnym pooeniu ludzkoci we wszechwiecie wci jest zadziwiajco mocno zakorzeniony w wiadomoci zdecydowanej wikszoci ludzi. Istnieje kilka przekonywajco brzmicych argumentw przeczcych pogldom, e jedna lub nawet wicej pozaziemskich cywilizacji odwiedza Ziemi.

Niektrym z nich warto si bliej przyjrze: I. Brak dowodw na istnienie we wszechwiecie jakichkolwiek inteligentn u h form ycia poza nasz ras. Na pierwszy rzut oka to twierdzenie moe wydawa si prawd, jednak samo rozejrzenie si po Ziemi pokazuje, e nawet tu mona znale inne inteligentne formy yda.

Badania delfinw oraz pozostaych duych ssakw morskich wykazay, e stworzenia te obdarzone s wysokim poziomem inteligencji. Wieloletnie obserwacje innych ssakw ujawniy u niektrych z nich znacznie wysz inteligencj, ni pocztkowo zakadano.

Oznacza co, e w znanym nam wszechwiecie istnieje wiele inteligentnych lub pinteligentnych stworze dzielimy z nimi t sam planet. I akt. Argument ten jest wynikiem bdnej logiki, zgodnie z ktr dan rzecz zawsze mottu wytumaczy" jako co innego. To wyjanienie" nie pasuje jednak do zgromadzo na li dowodw jak rwnie do lepszej teorii mwicej, e soce jest olbrzymi mas pn go pod wpywem si grawitacji wodoru, w ktrej zachodzi zjawisko syntezy lidrowej.

Caa sztuka polega na takim dobraniu wyjanienia, aby pasowao ono do wszystkich rzeczywistych faktw. W wielu przypadkach prawdziwe fakty wskazuj, e dany NOL rzeczywicie najlepiej daje si wyjani jako jakie znane zjawisko naturalne.

W innych przypadkach najlepszym wyjanieniem jest jednak stwierdzenie, e mamy do czynienia z pojazdem kierowanym przez obce, pozaludzkie inteligencje. Wiele znaczcych obserwacji odpowiada wanie postulatom tej kategorii. Nie istniej namacalne dowody" na istnienie NOL i bd staroytnych astronautw". Namacalne" dowody to po prostu konkretne, fizyczne obiekty. W ufologii takim namacalnym dowodem mgby by na przykad rozbiry spodek" bd ciao jego pozaziemskiego pilota. Twierdzi si, e skoro obce pojazdy kosmiczne lataj po ziemskim niebie od tysicy lat, to ju dawno powinnimy by w posiadaniu fizycznego dowodu ich istnienia.

Odkadajc na bok pogoski, jak rwnie fakty wskazujce na to, e niektre pastwa s w posiadaniu jednego lub wicej rozbitych latajcych spodkw przetrzymywanych w tajemnicy, nie moemy zgodnie z logik zakada, e powinnimy znajdowa duo szcztkw tych obiektw. Aby to wyjani, posu si analogi do naszych nowoczesnych odrzutowcw pasaerskich.

Kadego roku z lotnisk znajdujcych si na terenie Stanw Zjednoczonych startuj miliony samolotw pasaerskich linii lomiczych. Mimo tej olbrzymiej liczby lotw bardzo niewielu ludzi styka si z rozbitymi samolotami pasaerskimi lub martwymi czonkami ich zag, poniewa bardzo may procent wszystkich lotw koczy si katastrof.

Rwnie mao ludzi ma okazj natkn si na jakkolwiek zuyt cz wyrzucon z samolotu, gdy stanowi one zwykle wiksze moduy, ktre wymieniane i wyrzucane s w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach.

Gdyby nie to, e wikszo z nas widuje przelatujce samolory pasaerskie, a nawet nimi lata, konkretne" dowody na ich istnienie byyby rwnie trudne do znalezienia, zwaszcza w miejscach pooonych daleko od miejsc ich produkcji lub przelotw. Sprbujmy przeoy to wszystko na matematyczn formu. Bazujc na statystyce prowadzonej przez Urzd Lotnictwa Stanw Zjednoczo nych13, w okresie od pocztku do poowy lat osiemdziesitych zaledwie jeden na milion lotw majcych pocztek na amerykaskich lotniskach i wykonywanych przez gwnych amerykaskich przewonikw koczy si powanym wypadkiem takim jak rozbicie, przymusowe ldowanie z dala od lotniska bd utrata czci samolotu.

Ten godny uznania rekordowy wspczynnik bezpieczestwa sprawia, e transport powie trzny jest jednym z najbezpieczniejszych sposobw wspczesnego transportu. Przypumy, e obce pojazdy kosmiczne pojawiajce si na naszym niebie, o ktrych donosi tak wielu ludzi, mieszcz si w tym samym rekordowym procencie bezwypadkowoci, co amerykaskie samolory pasaerskie.

Zamy ponadto, e 12 w obrbie Ziemi ma miejsce rocznie przeloiw latajcych spodkw, co daje okoo 5,5 lotu dziennie. Przyjmijmy rwnie, e kady z owych przelotw odbywa si na odpowiednio niskim puapie, aby w przypadku wystpienia awarii, to co zostanie z danego spodka, spado na Ziemi nie ulegajc wczeniej dezintegracji w atmosferze. Po zestawieniu wszystkich tych liczb razem okazuje si, e latajcy spodek" ulegaby katastrofie bd upuszcza na ziemi kawaek swojego wyposaenia zaledwie raz na piset lat!

To z kolei oznacza tylko dwanacie awarii od zarania odnotowanych przez histori dziejw ludzkiej cywilizacji! Jeli zmniejszymy wspczynnik bez pieczestwa o poow i podwoimy liczb hipotetycznych przelotw NOLi do tocznie 11 dziennie bd pozostawimy wspczynnik bezpieczestwa na tym samym poziomie i czterokrotnie zwikszymy ilo ich przelotw wykonywanych na niskich puapach rocznie 22 dziennie , to otrzymamy jedn awari lub upuszczenie kawaka ich wyposaenia na powierzchni Ziemi na sto dwadziecia pi lat!

W tej sytuacji najlepszymi dowodami pozaziemskich wizyt, jakich naley si godnie z rozsdkiem spodziewa, s po prostu relacje naocznych wiadkw, ktre WI.

LEGGE 1034 TAR AGGIORNATA PDF

BOGOWIE EDENU WILLIAM BRAMLEY PDF

Ilustracja ta pochodzi z ksiki Lycosthenesa. Pomienis te belki widywane w dawnych czasach byy opisywane przy pomocy bardzo podobnych okrele do tych, ktrych uywaj wspcze ni naoczni wiadkowie. Gros bada koncentruje si wanie na tej grupie. W XX wieku relacje dotyczce NOLi bardzo rzadko byy przedstawiane w rodkach masowego przekazu przecf rokiem , std te wielu ludzi sdzi, e jest to raczej wspczesne zjawisko. W rzeczywistoci tak nie jest Obserwacje NOLi dokonywane s od tysicy lat we wszystkich czciach wiata.

IESNA RP-20-98 PDF

Bogowie Edenu

Anything at all can happen with the rush, though you will be even more wanting to avert any kind of mishap or simply unforeseen stuff. Florczykowski, Jerzy There are a really good permeability which happens to be top notch for that jogger. To trudne dla twojego ego, dla twojej mrocznej strony, ale nie dla ciebie. Zdarza sie ze ludzie wykorzystuja te ideje, sa skorumpowani ale korupcja jest tylko marginalna. Owe rzekomo reinkarnacyjne opisy pana M. Mozna zrobic zakupy sasiadce ktora jest chora, pomoc starszej osobie. Bramley, William [WorldCat Identities] Nic nie napisalem o zadnym zolnierzu australijskim i nie podniecam sie tym.

CONTOH PROPOSAL USAHA CAFE PDF

Leitura atual: William Bramley - Bogowie Edenu

.

Related Articles